Отсрочка от 45 дни за внасяне на инвестиционните проекти, разработени в съответствие със старата нормативна база, включително за хората с увреждания, се предлага в проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, пуснат за обществено обсъждане. 

Предвидено е, че в производството по одобряване на тези проекти се прилагат разпоредбите на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Новата Наредба е обнародвана в бр. 12 от 2021 г. на „Държавен вестник“ като влезе в сила един месец след нейното обнародване - на 13 март 2021 г. В нея бяха включени специфични правила за големина на коридори, тераси и други части на сградите, които са създадени на база европейските директиви за достъпна среда. 

След обнародването обаче в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са получени множество писма от Камарата на архитектите в България (КАБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи с искане за удължаване на срока за влизане в сила на наредбата.

В получените писма на професионалните организации на участници в проектирането и строителството е посочено, че епидемичната обстановка в страната затруднява и забавя работата на администрациите, а краткият срок за влизане в сила на наредбата не позволява изработените инвестиционни проекти в съответствие с отменената наредба да се внесат за одобряване от компетентен орган преди влизане в сила на новата наредба.

Поради тази причина и при условията на новата наредба ще се наложи изработени вече инвестиционни проекти да бъдат преработвани основно, което означава ново проектиране. Това ще доведе до сериозна и икономически необоснована преработка на инвестиционните проекти за привеждането им в съответствие с изискванията на новата наредба, което ще има неблагоприятни икономически последици за строителния бизнес.

Искането на професионалните организации е за нормативно уреждане на случаите на изработени инвестиционни проекти в съответствие с отменената наредба, които не са внесени за одобряване от компетентен орган, към датата на влизане в сила на наредбата.

Това наложи разработването на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., в която е регламентирана възможност изработените, преди влизане в сила на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., инвестиционни проекти да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган.

Ето и част от новопредвидените правила за проектиране: