Още 4 месеца срок даде министерството на финансите на търговците, за да вържат касовите си апарати с данъчните. Сега това трябваше да стане до 30 септември. 

Новото предложение на ведомството, управлявано от Владислав Горанов, е срокът за привеждане на фирмите в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 да е до 31 януари 2020 г. Това важи както за регистрираните, така и за нерегистрираните по ДДС дружества. А информацията относно използвания софтуер в търговските обекти трябва да се обяви в Националната агенция за приходите до 31 март 2020 г.

Така от 1 февруари следващата година, ако в един търговски обект има софтуер за управление на продажбите и касов апарат, те ще трябва да са свързани помежду си. Софтуерът ще трябва да управлява всички фискални устройства в търговския обект, като касова бележка ще се отпечатва само след подаване на данни от софтуера. А НАП ще получава по електронен път информация за реализираните продажби на всеки 5 минути.

Отсрочка е дадена и на онлайн магазините. За тях крайната дата за привеждане в съответствие на софтуера с Наредбата е до 31 март догодина, а крайният срок да предоставят на регулаторните органи информация за използвания от тях софтуер ще е 31 май 2020 г.

Отлагането се налага, тъй като в разговори между представители на министерството, НАП и бизнесорганизациите е станало ясно че фирмите срещали големи затруднения да покрият новите изисквания. Те произтичали както от специфични особености, свързани с организацията на бизнес процесите в средните и големи предприятия, така и от комплексността на използваните към момента софтуерни решения.

От министерството на финансите предлагат още някои компании, които отговарят на определени изисквания, да имат алтернативна възможност да използват софтуер за управление на продажбите, който да генерира стандартизиран одиторски файл.

„Предвид спецификите в организацията на дейността на средните и големи предприятия, на които основният дял от постъпили плащания от дейността е по банков път, както и с оглед особеностите и комплексността на използваните от тях софтуери, се предлага алтернативна възможност за използване на софтуер за управление на продажбите, генериращ стандартизиран одиторски файл“, обясняват мотивите за промените от МФ.

Предлага се тази възможност да бъде предоставена на предприятия с изключително нисък дял на получавани плащания, за които се изисква издаване на фискален бон, с оглед наличието на минимален риск от укриване на приходи поради нерегистрирането им чрез фискално устройство.