Комисията за защита на конкуренцията наложи глоба от 1,6 млн. лева на „Миле България“ ЕООД за участие в споразумение за определяне на цени за препродажба към краен клиент с търговците на дребно на електроуреди от бранда Miele. Това е нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Производството пред КЗК е образувано по искане на „Миле Център Макс Груп“ ЕООД - търговско дружество, което извършва дейност по търговия на дребно с домакински електроуреди Miеle. От момента на създаването си „Миле център макс груп“ ЕООД е официален партньор и дистрибутор за България на германския концерн за домакинска и професионална техника Miele, като предлага на българския пазар пълната гама от продукти. Първоначално „Миле център макс груп“ ЕООД (към онзи момент страна по договорите е било „Миле център макс“ ООД) е имало преки договорни отношения с чуждестранни дружества от икономическата група на Miele & Cie. KG., но от 2016 г., когато е учредено “Миле България” ЕООД, страна по споразуменията за селективна дистрибуция става това дружество, съответно от този момент търговски преговори и обсъждания са водени с представители на “Миле България” ЕООД.

„Миле България“ ЕООД е част от икономическата група на Miele & Cie. KG, като е под прекия контрол на „Imanto“ AG и представлява в България германския концерн за домакински електроуреди Miele - водещ производител на премиум домакински електроуреди, в това число уреди за готвене, хладилници, кафемашини, съдомиялни, перални, роботи и прахосмукачки и др. 

Като такава, фирмата извършва дейност по внос, доставка и продажба на едро на всички видове електродомакински уреди Miele към търговци на дребно - членовете на системата за селективна дистрибуция (ССД), като същевременно извършва и преки продажби на електродомакински уреди Miele към крайни клиенти в България чрез четири физически магазина в София и един електронен магазин

На база на събраните доказателства, КЗК установила, че доставчикът на електроуредите и търговците на дребно са координирали цените за препродажба, което ограничава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с домакински електроуреди от среден към висок и от висок клас на територията на страната. 

В хода на проучването Комисията установи, че „Миле България“ ЕООД е изпращалo ценови листи и инструкции за промоционални активности, които са имали задължителен характер, вследствие както на упражнен натиск и контрол за спазването им, така и на стимулиращи мерки. 

Целта на това споразумение е да се премахне ценовата конкуренция между търговците на дребно и да се ограничи свободата им да определят независимо цените, на които предлагат стоките, като резултат на конкурентния натиск на пазара. Само при наличие на автономия на предприятията при вземане на решения относно цените, на които да продават, може да се очаква провеждането на ефективен конкурентен процес на пазара.

При наличие на такова споразумение търговците са лишени от възможността да намалят цените като реакция от ценовия конкурентен натиск, което от своя страна лишава и крайните потребители от възможността да получат по-благоприятна цена.

Според КЗК подобно поведение от страна на вносителя представлява забранено споразумение както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като същото може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки. 

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес,  в 14-дневен срок.