КЗК обяви, че "Лукойл България" е уличена за нарушения на свободната пазарна конкуренция. Според анализ на Антимонополната комисия, "Лукойл" е налагал ценовата политика при търговията на едро с моторни горива на територията на страната, която да репресира и ограничи другите търговци. 

Дружеството е прилагало ценова преса спрямо конкурентите си чрез постепенно изменение на ценовите условия при продажбата на едро и премахване отстъпките за закупено количество. Тази политика на компанията може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите. 

Ценова преса е налице, когато разликата между цените на долния пазар на предприятие с господстващо положение и цените на горния пазар, които то фактурира на конкурентите си, е отрицателна, или недостатъчна, за да се покрият специфичните разходи за продажба на продукта на пазара надолу по веригата.

Според Комисията това поведение на „Лукойл-България“ ЕООД представлява обща стратегия за ограничаване на търговията на едро на горива в страната, с цел засилване на господстващото му положение на пазара на търговия на едро на горива. Поведението представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки.

В хода на проучването, Комисията е установила, че „Лукойл-България“ ЕООД е част от вертикално интегрираната група Лукойл, която оперира по цялата верига от производството на горива до крайната им реализация и притежава силно развита складова и транспортна инфраструктура, което представлява конкурентно предимство пред останалите дружества развиващи дейност на пазарите на горива в страната. Дружеството също така притежава висок пазарен дял и е пазарен лидер на пазар на търговия на едро с моторни горива в страната.

В срок от 60 дни дружеството има право да представи писмени възражения относно твърденията на КЗК.