Цените на производител към април 2022 са поскъпнали с цели 40,2% на годишна база. Това показва общият индекс на цените на производител към април 2022, спрямо същия месец на 2021 година, който измерва индексите на цени при продажба, както на вътрешния, така и на външния пазар. Предвид, че този индекс се използва за предвестник на инфлацията за потребителите, това вещае още по-сериозни нива на обезценяване на доходите на домакинствата. 

За година има почти удвояване на цените на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ /повишаване с 93.7%/. При преработващата промишленост пък има скок на цените с 25%, а при добивната промишленост - с 22.2%. 

При производството, най-голям ръст в цените на крайната продукция има при химични продукти - с 34.4%, производство на основни метали - с 30.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 29.8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 27.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 23.4%, производството на хранителни продукти - с 22.3%. 

На практика това значи, че храните на едро са поскъпнали с над една пета за година. Докато обаче стигнат до потребителя, както и всички други пособия - метални, дървени и т.н., те оскъпяват многократно цената си заради превоз, дистрибуция, а и заради крайните надценки, които търговците поставят. Обикновено стоките минават няколко пъти през този цикъл, защото първо биват закупени от една фирма, а после препродадени още веднъж на друга. 

Индексите на цени на производител измерва цените на промишлените продукти, произвеждани от българските предприятия и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар. В повечето случаи се използват цените, посочени при сключване на договор за покупко-продажба и се взимат предвид всички определящи цената характеристики, като марка, съдържание, използван материал, клиент. Този индекс се изчислява на база производствените цени при добивната, преработващата промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и доставянето на вода. 

Ако разгледаме само продажните на вътрешния пазар, скокът в цените е още по-драстичен. Производителите са продавали стоката си с 50% по-скъпо през април 2022, отколкото през април 2021 година. На годишна база най-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - с 51.8%, производството на основни метали - с 45.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 41.4%.