До дни се очаква да стартира процедурата за единствената предвидена безвъзмездна помощ за бизнеса, която ще се изразява в еднократна помощ за разходи от 3000 до 10 000 лева. Става дума за мярката по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за  подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

В генерален план България бе от страните, които заложиха не на грантове, а на кредити - отпускане на безлихвени заеми, които обаче се връщат. Като се изключи схемата 60/40, която се лансира като мярка за заетост и срещу превенция на безработицата, а не за подкрепа за самия бизнес, това е единствената обявена директна финансова инжекция за предприемачите.

По тази мярка се предвижда да бъде отпуснат бюджет от 173 млн. лв. европейски средства, а за отваряне на процедурата е посочена дата 11 май. Ако няма промяна, тогава трябва да стане възможно кандидатстването на фирмите, които отговарят на критериите. 

Кой може да се включи? 

Трябва да сте юридическо лице или едноличен търговец с до 50 души персонал. Фирмата ви трябва да е регистрирана преди 1 юли 2019 и да осъществява търговска дейност, като има минимум 30 000 лева оборот за 2019 година. Необходимо е да има доказуем спад на оборота през април 2020, който да е минимум 20% спрямо средния месечен оборот на дружеството през 2019. Допустими за финансиране са бизнеси от почти всички икономически сектори, като се изключват селскостопанския, когато попада в Програмата за развитие на селските райони. Задължително трябва да имате подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП.

За каква сума може да се кандидатства? 

Средствата, които могат да бъдат отпуснати са в диапазона между 3000 и 10 000 лева, но не повече от 10% оборота за 2019. С други думи, ако имате оборот от 30 000 лева за 2019 и в този смисъл сте допустим кандидат за мярката, може да кандидатствате за 3000 лева, респективно при оборот от 60 000 лева - за 6000 лева, но при оборот от 200 000 лева максимум за 10 000 лева. 

Освен това тези средства трябва да бъдат доказани като необходим разход, т.е. дефицит на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Тези средства може да са необходими за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Как се кандидатства и какви са сроковете? 

Кандидатстването е изцяло по електронен път чрез попълване на формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта ще е необходимо да използвате валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия фирмата или упълномощено от него с изрично пълномощно лице. Много е важно да знаете, че е обявен срок едва от 30 дни, в които можете да кандидатствате за тази помощ. Тоест е добре да проворите при счетоводителя си финансовата документация и отговаряте ли на условията. Добре е да се запознаете с процедурата по попълване на сходни онлайн базирани формуляри. 

Ако програмата стартира с обявените параметри по нея ще могат да бъдат финансирани между 20 000 до 40 000 фими според размерите на помощите.