БНБ влоши прогнозата си за икономическия растеж на България спрямо очакванията , които имаше към края на първото тримесечие. За настоящата прогноза са използвани данни, налични към 24 май и оповестени и от Европейската централна банка, съобщава Дневник. 

Актуалното очакване на централната банка е икономиката на България да се забави до 1.9% през 2022 г. и до 1.7% през 2023 г., след което да се ускори до 3.7% през 2024 г. Тази динамика ще се определя главно от нетния износ, чийто отрицателен принос се очаква да се увеличи през 2022 и 2023 г. и впоследствие да се свие значително през 2024 г., очаква институцията под влияние най-вече на времевия график на външното търсене на български стоки и услуги. Вътрешното търсене се предвижда да има съществен положителен принос за икономическата активност в страната през целия прогнозен хоризонт, се отбелязва в анализа.

Според него растежът на вътрешното търсене ще се определя главно от частното потребление през годината заради очакваното прогнозирано повишаване на реалния разполагаем доход на домакинства­та. През 2023 г. пък се очаква вътрешното търсене да подкрепи икономическия растеж най-вече заради заложеното ускоряване на темпа на усвояване на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Нарастването на производителността на труда и недостигът на работна сила се очаква да продължат да подкрепят растежа на заплатите в реално изражение в средносрочен хоризонт, което в комбинация с очакванията на БНБ за понижаване на икономическата несигурност в страната след 2022 г. ще стимулира разходите за потребление на домакинствата и те ще имат основен принос за динамиката на вътрешното търсене през 2024 г. Завишени са и прогнозите за инфлацията, като според базисния сценарий се очаква тя да отбележи ръст от 14.7% в края на 2022 г. и за нея ще допринасят всички основни групи стоки и услуги. Очаква се уско­ряването на инфлацията през 2022 г. да се определя от по-високите международни цени в земеделието и енергетиката. Друг проинфлационен ефект се очаква от прогнозираното съществено увеличение на разходите за труд, от ръста на частното потребление, както и от ускоряването на инфлацията при промишлените стоки при основните търговски партньори на България. Административно определяните цени също се очаква да имат съществен положителен принос за общата инфлация главно поради включените в прогнозата повишения от 1 юли 2022 г. на цените на електроенергията, топлинната енергия и ВиК услугите.