По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари-април 2022 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 653,2 млн. евро (0,9 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), съобщава Българската народна банка.

Потокът на преки инвестиции се увеличава с 456,5 млн. евро (232%) спрямо този за януари-април 2021 г. (положителен поток от 196,8 млн. евро, или 0,3 на сто от БВП).

През април 2022 г. потокът на преки инвестиции е отрицателен и възлиза на 229,8 млн. евро, при отрицателен поток от 47,3 млн. евро за април 2021 година.

За първите четири месеца на годината потокът на дялов капитал е положителен и възлиза на 32,5 млн. евро. Той е по-голям с 248 млн. евро от този за януари-април 2021 г., който е отрицателен в размер на 215,5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 5,3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0,3 млн. евро за януари-април 2021 г.

По предварителни данни, реинвестирането на печалбата (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат), е положително и възлиза на 647,2 млн. евро, при положителна стойност от 763,6 млн. евро за януари-април 2021 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 229,8 млн. евро за април 2022 г., при понижение с 47,3 млн. евро за април 2021 г. За януари-април 2022 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 653,2 млн. евро (при увеличение със 196,8 млн. евро за януари – април 2021 г.)

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-април 2022 г. са от Нидерландия (485,8 млн. евро), Белгия (163,1 млн. евро) и Австрия (120,9 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Люксембург (58,6 млн. евро) и Германия (56,2 млн. евро).