Водата в Стара река, която преминава през Ново село, отново е посиняла. Това се е случило два дни, след като наш екип посети мястото по сигнал на местни жители. Припомняме, че реката се оказа силно замърсена, а изтеклите в нея отпадни води са погубили  риби, жаби, змии, водорасли и почти всички живи организми във водата. Сред потърпевшите е Асен Георгиев, който стопанисва два водоема в непосредствена близост до реката. Тъй като съоръженията се снабдяват с вода именно от нея, десетки риби, развъждани от самия него, изплуват мъртви всеки ден. 

Преди десетина дни водата отново станала тъмно синя. Изплували и първите измрели риби в единия от двата водоема. Асен е успял да спре водоснабдяването на по-големия от тях преди замърсяването да стигне до него. Това обаче няма да спаси живота на рибите за дълго, тъй като те се нуждаят от постоянен приток на кислород и чиста вода. 

Отровна вода потече в реката до Ново село, погуби риби, жаби и водораслиПроблемът ще бъде решен до месец, но според местен жител, след месец всички риби ще са измрели

След като извършиха проверка на място, от РИОСВ обясниха, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на  Кричим. При проверката на пречиствателната станция е констатирано, че тя работи с нарушен технологичен режим. Експертите на РИОСВ са дали предписания на „ВиК“ ЕООД в качеството му на оператор на ГПСОВ и на община Кричим като собственик на обекта да предприемат спешни действия за отстраняване на причините. Те трябва да уведомят инспекцията за прдприетите дейтвия в едномесечен срок.

Припомняме, че станцията бе открита преди едва три години. Междувременно кметът на община Кричим Атанас Калчев изрази официално позицията си. Той изтъкна, че администрацията е собственик на обекта, но не отговоря за стопанисването му, което е възложено именно на водното дружество. Тя била предадена за управление и стопанисване на ВиК през февруари 2016. От изявлението му става ясно, че в Стара река се заустват смесен поток пречистени битово-фекални и промишлени отпадачни води, след ГПСОВ и дъждовни води от канализацията на града. 

Ето какво още написа кметът Атанас Калчев:

ОПЕРАТОРЪТ “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив е носител на всички правомощия, права и задължения, произтичащи от разпоредбата на чл.48 от Закона за водите, включително и тези по ал. 1, т. 9 - за сключване на договори с абонатите при предоставянето на водни услуги. Именно в тази връзка ОПЕРАТОРЪТ “В и К” ЕООД, гр. Пловдив, има задължението да контролира наличието на основания за сключване на договори с абонатите при предоставянето на водни услуги. ОПЕРАТОРЪТ ЕДИНСТВЕНО преценява параметрите и клаузите на договорите за предлаганите услуги в съответствие с нормативната уредба и спецификата на всеки от кокретните случаи.
С клаузата на чл. 3.6 от цитирания по-горе Договор, на ОПЕРАТОРА са възложени ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ПО СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ В и К МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗДАДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ТЕЗИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ, ЧИЙТО ТИТУЛЯР Е ОБЩИНА КРИЧИМ, В КАЧЕСТВОТО И НА СОБСТВЕНИК НА МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА. В качеството ми на Кмет на община Кричим не съм ОПЕРАТОР и нямам правомощия и компетентност да извършвам, каквито и да са дейности на площадката на ГПСОВ-Кричим, и то по силата на действащото национално законодателство в тази сфера.

Данните за наличие на замърсяване на водите на р. Стара река и околната среда в цялост, засягат обществени интереси на неограничен кръг лица, не само на територията на Община Кричим, но и на други, поради тази причина призовавам компетентните контролиращи органи за предприемане на категорични и безкомпромисни действия за защита здравето и живота на хората, чието извършване не е в компетентноста на Кмета на Община Кричм.

Да се установи истинския причинител на замърсяването с по-задълбочени проверки за качеството и количеството отпадъчни води, които постъпват в канализационната система на населеното място, и съгласно принципа “замърсителя плаща”, установения нарушител да бъде санкциониран. Препоръчвам на ОПЕРАТОРА “В и К” ЕООД гр. Пловдив, да вземе необходимите мерки и да прецизира договорите с абонатите, на които предоставя този вид услуга, при съобразяване и в съответсъвие с капацитета на ГПСОВ-Кричим.

Припомняме, че наш екип разговаря с жители на Ново село, които споделиха, че замърсяването на реката не е от вчера. Още повече, от коритото й се носело зловоние, което ставало особено осезаемо през летните месеци. Стара река протича покрай детска градина, ресторант и десетки домакинства в Ново село. Местните се опасяват и за здравето на съселяните си.

"Неведнъж сме виждали деца да плуват в реката. Не ни се мисли какво могат да пипнат в тази вода!", възмущават се те.