Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за април 2019 г. е 1 108 лв., за май – 1 090 лв. и за юни – 1 082 лева. Това показват данните на Териториално статистическо бюро - Юг. През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.6%, като достига 1 093 лева. Намаление на средната месечна работна заплата не регистрирано в нито една икономическа дейност. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Строителство“ - с 15.6%, „Други дейности“ - с 11.9% и „Образование“ - с 9.1%.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.9% спрямо второто тримесечие на 2018 г., като най-голямо е увеличението в „Други дейности“ - с 35.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 23.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 14.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 554 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 990 лв. и „Добивна промишленост“ - 1 621 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 678 лв., „Административни и спомагателни дейности“ - 755 лева и „Селско, горско и рибно стопанство“ - 812 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 13.3%, а в частния сектор - с 10.1%. По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. Пловдивска област заема седмо място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 729 лв., а с най-ниска е област Благоевград - 809 лева. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 260 лв. - със 167 лв. или 15.3% по-висока от тази за област Пловдив.