Приключи укрепването - отводняване на ерозиралите площи, в красивия резерват "Изгорялото гюне" край Кричим, Пловдивско.

През януари Държавната приемателна комисия прие единодушно и без забележки изпълнението на строителните дейности по изграждане на отводнителни канавки в границите на поддържания резерват. На основание заключенията на междуведомствената комисия на 23 март бе издадено разрешение от началника на РДНСК-Пловдив за въвеждане на строежа в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията.

Проектът е на стойност 300 032,68 лв., от които 255 027,78 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 45 004,90 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

Строителните дейности стартираха през октомври миналата година в изпълнение на проект на РИОСВ - Пловдив „Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията и срутищните процеси“.

Чрез изградените отводнителни канавки ще се прекрати загуба на площ от местообитанието на дървовидната хвойна, опазвана в защитената територия и ще се предотвратят ерозията и свлачищните процеси. Това ще окаже пряко положително влияние върху популацията на защитения вид в резервата, тъй като ще предотврати и ограничи отрицателното въздействие от геодинамичните процеси върху горския хабитат и ще се подобри състоянието на местообитанието.

В резервата са установени около 400 вида растения, което за такава малка площ е значителен брой, защитени са дървовидна хвойна, родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), румелийски трахелиум (Trachelium rumelianum), синя айважива (Alkanna tinctoria), гусихиева ведрица (Fritillaria gussichiae ssp. skorpilii), балкански вечерник (Hesperis theophrasti).

В този резерват се опазва единственото находище на дървовидна хвойна в Родопите.

С реализираните дейности от РИОСВ – Пловдив посочиха, че са изпълнили главната заложена цел на проекта, финансиран по Приоритетна ос 3 „Натура и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, а именно подобряване природозащитното състояние на местообитанието на дървовидна хвойна и предотватяване загубите на площ от резервата.