Безвъзмездна финансова помощ ще получат представителите на сектор рибарство, засегнати от пандемията от Ковид-19. Около 720 рибари, собственици на кораби, стопанства и предприятия ще могат да се възползват от три извънредни мерки. Общата стойност на помощта е  17 млн. лв.

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставена за покриване на разходи пж закупуване на стоки, суровини и материали, съхранение и разходи за външни услуги. Чрез нея  ще могат да бъдат покрити и разходите за заплати и осигуровки на персонала, които са за сметка на работодателя. Така ще бъде подпомогната и заетостта в сектора.

Тези, които временно са преустановили дейността си заради пандемията, ще бъдат подпомогнати с общо над 2 млн лв. 10.5 млн лв са заделени за представителите на сектора аквакултура, чието производство временно е спряло или намаляло. Загубите на преработвателните предприятия ще бъдат компенсирани с 4.7 млн лв. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за риболовен кораб, аквакултурно стопанство или преработвателно предприятие е 80 000 лв., а максималният интензитет е 100%.

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по трите мерки е 3 юли 2020 г. или до изчерпване на средствата по всяка една от тях. Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях са публикувани на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) 2020 и на интернет  страницата на МЗХГ. 

При подготовката на проектните предложения, кандидатите ще могат да получат необходимото съдействие и подкрепа от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена, както и от Местните инициативни рибарски групи и Звеното за подкрепа на Националната Рибарска мрежа.