Конституционният съд допусна днес за разгреждане по същество исканията за установяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за местното управление и местната администрация. Въпросният текст гласи, че правомощията на новоизбраните градоначалници се прекратяват, ако в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати не освободят заемия от тях пост в търговско дружество. 

В момента законодателството не позволява на кметовете, както и на техните заместници, наместниции секретарите на общини, да извършват търговска дейност. Те не могат и да участват в търговски дружества, в качеството си на контрольори, управители или прокуристи, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори. 

Припомняме, че разпоредбата, която на практика задължава общинските избирателни комисии да прекратят правомощията на кметовете, ако те не освободят постовете си, бе атакувана с две жалби. Конституционният съд бе сезиран от състав на ВАС и депутати от БСП.