Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова със своя заповед от 30.12.2019 г. забрани употребата на пиротехнически изделия във връзка с предстоящия новогодишен празник, съобщиха от пресцентъра на общината. Забранява се използването на взривни вещества, стрелба с огнестрелно оръжие, въздушни пушки и други действия, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите.

Пълният текст на документа гласи:

“На основание чл. 44. ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл.60, ал. 1, т. 6, чл. 152, ал. 1 и ал. 3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия, и чл. 4, ал. I от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешка Община на Общински съвет – Ловеч

Нареждам:

1.Да не се употребяват пиротехнически изделия по смисъла на чл. 8, aл. 1 и ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на територията на община Ловеч във връзка с предстоящите новогодишни празници.

2.Забранява се ползването на взривни вещества, стрелба с огнестрелно оръжие, въздушни пушки и други действия, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите.

3.Началникът на РУ „Полиция” – Ловеч, да осигури присъствие и контрол от служители по време на предстоящите новогодишни празници за опазваме на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите при провеждане на масови мероприятия на публични места на територията на общината.

4. Кметове на кметства и кметските наместници да осигурят изпълнението на настоящата заповед на територията на съответните населени места.

Изпълнението на настоящата заповед е възложена на Началника на РП „Полиция” – Ловеч, на началник отдел „Контрол и сигурност”, на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на община Ловеч.