Първа копка по проект „Реконструкция на част от уличната пътна мрежа в Раковски” бе направена днес в града. Проектът се финансира по Договор от месец април 2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по „Инвестиции в създаването, подобряването или разширението на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на договора е 1 958 941, 55 лв. с ДДС.

Към настоящият момент улиците са без трайна настилка, на места със запазени стари пътни бордюри, с добре развити ситуационни характеристики. За четирите улици се предвиждат нови бордюри-двустранно, като са геометрирани радиусите на закръгляне към страничните улици. Предвижда се заустване на страничните улици.

Проектът включва също хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване безопасност на движението. Ремонтните дейности няма да засегнат съществуващите подземни комуникации. Срокът за изпълнение е 200 дни.

 „Това е първият тежък и сериозен проект, с който се захванахме през 2016 г., и към днешна дата започваме реално да изпълняваме. Благодаря на всички колеги, които работят за това съвсем скоро в Раковски да имаме нови улици”, каза по време на официалната церемония кметът на общината Павел Гуджеров.

Настоящият проект е съставен с цел подобряване на инфраструктурата в града, както и осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.