Управителният съвет на Сдружение „Съюз на българските парашутисти”  на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и вписана покана в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ от януари 2019г. свиква Общо събрание на 14.03.2019 год. от 17.00 часа в зала – 7 (седем) на Военен клуб в гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Приемане на годишния отчет на УС за дейността на Сдружението и годишния отчет на контролния съвет (КС); 2.Освобождаване и избор на нови членове на УС;  3.Освобождаване и избор на нови членове на КС и КЕ; 3.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2019г.; 4.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от УС през 2018г.; 5.Изменения и допълнения в устава на сдружението; 6.Вземане решение за откриване на клонове (областни и общински структури) на сдружението; 7.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2019г.; 8.Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и  членове да се явят.