Преките чуждестранни инвестиции в България през март достигат 53 милиона евро, съобщават от БНБ.

Това е леко повишение спрямо данните от март 2018 г., когато те са били отрицателни в размер на 289.2 милиона евро.

През първото тримесечие на годината ПЧИ намаляват с 254,4 млн. евро след понижение с 52,6 млн. евро през януари - март 2018 г.

Страните, от които идват най-големите потоци преки инвестиции, са Холандия (174.3 млн. евро), Ирландия (70 млн. евро) и Великобритания (52.2 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 2.2 млн. евро, при положителен нетен поток от 7.1 млн. евро за януари – март 2018 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Казахстан (0.5 млн. евро), Нидерландия (0.5 млн. евро) и Латвия (0.4 млн. евро).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 562.8 млн. евро за януари – март 2019 г.

Той е по-нисък с 378.3 млн. евро от дяловия капитал за януари – март 2018 г., който е отрицателен в размер на 184.5 млн. евро.

Съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната към четвърто тримесечие на 2018 г. е 43 035.6 млн. евро, при 42 564.2 млн. евро в края на 2017 г. Подстатия Дялов капитал и реинвестиране на печалба е в размер на 33 868.7 млн. евро, като нараства с 1178.2 млн. евро спрямо декември 2017 г. (32 690.5 млн. евро).

Подстатия Дългови инструменти е в размер на 9166.9 млн. евро и намалява със 706.8 млн. евро спрямо декември 2017 г. (9873.7 млн.евро).