Създават дневен център за подкрепа на хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в Пловдив. Основната цел е осигуряване и въвеждане на комплексна подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, чрез предоставяне на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи.

Общата стойност на проекта е  993 762 лева, от които 844 698 финансирани от Европейския социален фонд и 149 064 лева държавно финансиране.

Дневният център ще бъде разположен в две помещения на първия етаж на сградата на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“ на улица „Димитър Цончев“ № 11. В него 90 лица и техните семейства ще получават дневни и почасови социални услуги, както в центъра, така и в домашна среда чрез мобилна работа. Ще бъде осигурена терапевтична, специализирана психологическа  помощ, рехабилитация, арт терапия и занимания в творчески ателиета.

Целевите групи на проекта включват представители на уязвими групи, а именно:

  • Лица с увреждания, включително тежки такива, над 18г.;
  • Лица с увреждания, включително тежки такива, и техните семейства, получаващи консултативни и други сходни услуги чрез проекта;
  • Лица над 18г. с увреждания, включително тежки такива, потребители на социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институции;
  • Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги.

В центъра ще се провеждат и услуги, свързани с мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лицата с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими от тях членове на семейството.