Във връзка с настъпилия пожароопасен сезон и предстоящите горещи летни месеци, от РДПБЗН-Пловдив припомнят, че с повишаване на дневните температури се създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари в житните масиви. За да не се недопуска възникването на пожари от местната служба призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания за стриктно спазване правилата за пожарна безопасност в периода на пожароопасния сезон.

При дейности в житните масиви или в близост до тях, да се има предвид следното:

1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра от тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

3. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти(електропроводи, газопроводи и др.), преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в “Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи”.

И не на последно място е важно в случай на пожар да подадем незабавно сигнал на спешния телефон 112.