Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков представи пред браншови организации предприетите към момента мерки, имащи отношение към товарния и автобусен транспорт. По време на срещата бяха обсъдени Планът за възстановяване и формирането на национални мерки за начина, по който ще се инвестират средствата от фонда "Следващо поколение ЕС". На срещата присъстваха браншовите организации от тежкотоварните и автобусните превози.

„Всички действия и политики, които бяха направени към момента обхващат три аспекта – противоепидемични мерки с цел ограничаване на разпространението на заразата; социални, насочени към запазване на заетостта и икономически, които са свързани със съхраняването на фирмите и оперативния им потенциал. Ние имаме амбицията да направим целенасочен инженеринг по отношение на мерки, свързани с транспорта с ясното съзнание, че до момента няма такива браншово ориентирани. Ще мислим за допълнителни мерки и за оптимизиране на съществуващите. Съгласен съм, че трябва да се търси диференциран подход и ще направим такива предложения, за да бъде обхваната възможно най-голяма част от сектора“, отбеляза Росен Желязков.

Към момента сред мерките, които имат отношение към бранша, е 60/40 с осигурен ресурс 1.5 млрд лв. Предстои да бъде осигурена краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията. На автобусните превозвачи ще бъдат осигурени по 290 лв. за всеки служител, с цел запазване на работните места. 

Бизнесът ще може да се възползва и от нисколихвените и безлихвени заеми, предназначени за микро-, малки и средни предприятия. 

По време на днешната среща бяха обсъдени и въведените данъчни облекчения. До 30 юни 2020 г. се удължават сроковете за: подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци, внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация, деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО, деклариране и внасяне на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, деклариране и внасяне на данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби и подаване на годишния отчет за дейността.

Осигурен е и механизъм за разсрочване на финансовите задължения. Това стана възможно, след като  БНБ утвърди реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции. Припомняме, че кредитите могат да се разсрочат за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г., стига да са били редовно обслужвани.