СНЦ „МИГ-Община Марица" кани желаещите да представят проектни предложения, като обявява процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.048 МИГ- Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

Целта на процедурата е да се насърчат предприемаческите идеи на МСП от територията на местната инициативна група в областта на здравеопазването, процесите свързани със застаряване на населението, демографските въпроси, културните и творчески индустрии.

 Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на основание Споразумение № РД50-195/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Община Марица. 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  1. 1. Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.
  2. 2. Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии.
  3. 3. Разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението.
  4. 4. Разработване на нови продукти и услуги, свързани с полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.
  5. 5. Дейности за информиране и публичност.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 200 000 лв., а минималният размер е 60 000 лв.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ са както следва:

Минимален размер на заявената БФП           Максимален размер на заявената БФП

Малки предприятия: 42 000 лева                      Малки предприятия: 140 000 лева

Интензитет на БФП – 70%                                    Интензитет на БФП – 70%

 

Средни предприятия: 36 000 лева                     Средни предприятия: 120 000 лева

Интензитет на БФП – 60%                                    Интензитет на БФП – 60%

 

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок – 06.05.2019г. - 17.00 ч.

Втори краен срок – 30.09.2019г. - 17.00 ч. (в случай че са налични остатъчни средства след първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.leader-maritsa.eu и www.eumis2020.government.bg.