Във връзка с успешно изпълнение на проект „Ефективно използване на ресурсите в АНДРЕА ДИЗАЙН ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0074-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма АНДРЕА ДИЗАЙН ООД проведе кръгла маса, на която бяха представени постигнатите резултати. На събитието бяха поканени както предприятия, осъществяващи същата дейност (производство на рекламни и други изделия от метал и печатни материали върху медии като текстил, фолио и др.), така и други заинтересовани страни от сектора.

На събитието бе представена информация относно ефекта от въвеждането на пилотните технологии в производството на предприятието, с които други предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси да се насърчат да въведат същите или подобни ресурсоефективни решения.

Общата цел на изпълнения проект е повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „АНДРЕА ДИЗАЙН” ООД. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  • внедрени пилотни за България технологични решения, които са постигнати с въведеното в експлоатация ново производствено оборудване (1. Комбиниран лазер за рязане на метални листи и метални профили - 1бр.; 2. Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила - 1бр.; 3. Автосканираща универсална разкройваща машина - 1бр.)
  • подобрена информираност относно ефективното използване на ресурсите
  • подобрена ефективност на производствения процес
  • проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта
  • публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта

Изпълнението на проекта допринесе за въвеждане на мерки за ресурсна ефективност, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша, подобряване на ефективността на производствените процеси, намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Обща стойност на проекта: 1 769 600,00 лв., от които 903 303,50 лв. европейско и 159 406,50 лв. национално съфинансиране.