Данните за разходите на домакинствата показват понижение в разходите за храна, а „намаляването на относителния дял на средствата за задоволяване на основни жизнени потребности е индикатор за подобряване на жизненото равнище“. Това каза вицепремиерът Марияна Николова по време на парламентарен контрол.

Тя обърна внимание, че през 2017 г. и 2018 г. средната работна заплата в страната бележи почти 10% ръст. „Доходите на българските домакинства продължават да нарастват през 2018 г. Доходът от работната заплата формира над 95% от общия доход на домакинствата. Това е резултат от устойчива ръст на заплатите, високата заетост и рекордно ниската безработица“, заяви Николова, цитирана от Фокус.

В отговор на въпрос по отношение на демографската политика, тя каза, че намаляването и застаряването на населението се очертава като дълготраен проблем за България. „Решаването на демографските проблеми в дългосрочен план изисква устойчиво мобилизиране на целия наличен ресурс и използване на всички налични инструменти на държавата. В демографски план намаляването и застаряването на населението се очертава като дълготраен проблем за България. Затова и отговорът на това предизвикателство трябва да се насочи към прилагане на конкретен подход и развитие на интегрираната политика“, каза още Николова.

Основният стратегически документ в отговор на демографските предизвикателства е приетата от Министерския съвет актуализирана национална стратегия за демографското развитие на населението 2012-2030 г.

Николова уточни, че като положителни тенденции за 2017 г. могат да бъдат посочени намаляването на детската смъртност, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на нива, близки до средния за ЕС, увеличаването на средната продължителност на живота, увеличаване на браковете, намаляване на разводите, подобряването на жизнения стандарт и начина на живот.